Regler

Fiskesäsong: 1 april – 30 sept – måndagar inget fiske tillåtet – med undantag för röda dagar. Endast fiske med ett spö är tillåtet.

Laxmete med mask eller räka är endast tillåtet 15 maj – 31 aug. Den speciella vinklade ”dansk-kroken”, som minskar risken för krokning i svalg och gälar skall användas.

För barn och ungdomar under 18 år är maskmete – s k ”abborrmete” – med en mindre mask på liten enkelkrok tillåtet hela maj t o m september.

Utlekt lax och havsöring s. k. besor – som kan finnas kvar i ån även i april – skall alltid varsamt åter-utsättas. Obs! att laxbesor ofta är silverblanka som en nystigen lax, men mycket smalare – fjällen sitter hårt.

Utlekt fisk är absolut inget att anrätta. Återsatta besor vandrar ut i havet och kan återvända till Stensån som större laxar i fin kondition efter något år till i havet.

Lekfärgade större laxar – speciellt honlax – som fångas i slutet av säsongen bör också återutsättas. Studier har visat att rommängden på lekplatserna då kan öka med 50 %! En bra investering för det framtida fisket.

På en nystigen havsöring – s.k ”grönländare” och nystigen lax lossnar fjällen lätt.

Minsta mått (från nos till stjärtspets):
Lax: 45 cm
Öring: 45 cm

Tillåten fångst:
Högst två (2) laxartade fiskar per fiskekort och dag. För regnbåge och gädda ingen begränsning.

Större gäddor – mer än 4-5 kg – bör dock återutsättas. Större gäddor är de enda som äter smågäddorna, vilka kan gå hårt åt uppväxande lax- och öringsyngel.

Allmänna bestämmelser.

Regler och villkor som gäller för Stensåns mellersta fvo samt fisketillsynsmannens anvisningar skall följas.

Om någon bryter mot fiskereglerna vill vi att du kontaktar tillsynsmannen på tel. 073 – 837 16 41

Brott mot gällande bestämmelser medför risk att på platsen få fiskekortet indraget och fiskeutrustningen konfiskerad. Även avstängning från framtida fiske kan bli aktuell.

Fiske utan gällande fiskekort samt fiske utanför fiskeområde kan komma att polisanmälas.

Ändrade fiskeregler i havet gäller från 1 april 2014.

Tyvärr för sportfisket står näten tätt i Laholmsbukten innanför 3 m-gränsen från Båstad till södra Mellbystrand – den enda sträcka där nätfiske innanför 3 m djup är tillåtet – och det är åtskilliga laxar och havsöringar som fastnar i näten på sin väg mot lekplatserna. Hög tid att ta bort detta förlegade s. k. ”husbehovsfiske”, som en gång kom till för att dryga ut kosten för småbönder och andra fast boende på orten.

Länsstyrelsens fiskeenhet borde agera för att helt få bort detta otidsenliga fiske, som fångar mångdubbelt fler vilda laxfiskar än sportfisket i Stensån, Smedjeån, Genevadsån och Fylleån tillsammans.

För det s. k. husbehovsfisket med nät innanför 3 m-gränsen gäller nämligen inga fångst-begränsningar alls, Nu kan vem som helst i vårt avlånga land vada ut i det långgrunda vattnet, eller med båt lägga ut sammanlagt 180 m nät per person för att ”husbehovsfiska” utan någon som helst fångstbegränsning!!!! Det kan knappast vara förenligt med den ursprungliga meningen med husbehovsfisket!

Kravet är bara att näten, med minst 12 cm maskstorlek, skall vara utmärkta med bojar med ägarens namn adress och telefon!. Enda haken är att fångsten ej får säljas!

Nätfisket innanför 3 m-gränsen är tillåtet från 1 maj till 30 sept. Nät får ej sättas ut före kl 16.00 på e. m. och skall tas upp före kl 10.00 på f m påföljande dag. Om det finns nät kvar mellan kl.10 och kl 16 bör man anmäla detta till den som svarar för tillsynen.

Från 1 april 2014 är allt nätfiske efter lax förbjudet utanför 3 m-gränsen – det innebär att enda tillåtna område för nätfiske efter lax- och havsöring är det ovannämnda s. k. husbehovsfisket innanför 3 m-gränsen från Båstad till södra Mellbystrand.

Sportfiske i havet är tillåtet 1 april – 30 sept. Obs! att sedan 2014 gäller fångstbegränsning för det kustnära sportfisket efter lax och havsöring. Högst 2 laxartade fiskar per fiskare och dag får tas upp! Vi efterlyser att informationsskyltar sätts upp vid Hovs hallar, Kattvik, Båstads hamn och Påarp som är de mest frekventerade platserna för sportfiske!

Samma regler bör gälla för sportfisket i både hav och åar.

Stensåns mell. Fvo har begränsat fångsten till två laxartade fiskar per fiskare och dag och flyttat fram fiskepremiären till 1 april, alltså samma regler som gäller för sportfiske i havet!

Nu är det upp till övriga fiskevårdsområden att göra detsamma på frivillig väg, så att det tidiga fisket i mars, som fångar övervägande utlekt fisk, s k besor, försvinner för gott.

Stensåns nedre och övriga fvo, som mynnar i Laholmsbukten bör flytta fram fiskepremiären till 1 april och begränsa dagsfångsten från 3 till 2 laxartade fiskar per dag, det senare möligen med undantag för den odlade fenklippta laxen.

Om inte det sker, är det hög tid att Länsstyrelsernas fiskeenheter i Halland och Skåne verkar och agerar för en harmonisering av fiskereglerna.

Sammanfattning av regler för nätfiske och sportfiske i havet:
För nätfisket innanför 3 m-gränsen är det 1 maj – 30 sept som gäller.
OBS! Inga nät får stå kvar i vattnet på dagtid mellan kl 10 på fm och kl 4 på e m.
Utanför 3 m-gränsen är det totalförbud för allt nätfiske efter lax och havsöring!
Sportfiske i havet tillåtet 1 april – 30 sept. Tillåten fångst: OBS! max 2 laxartade fiskar/dygn
Om du ser eller känner till överträdelser anmäl till fiskeritillsyningsman eller till länsstyrelsens fiskeenhet!