Musslor

Att det finns musslor i Stensån är det kanske inte så många som känner till. En inventering som gjordes 2007 visar tyvärr att bestånden är små och utglesade på gränsen till utrotning. De arter som förekommer är flodpärlmussla, allmän dammussla och stor dammussla. Eventuellt kan det fortfarande finnas tjockskalig målarmussla i de övre delarna av Stensån på Skånesidan.

Det finns många orsaker till att bestånden nu är nära utrotning. Rensningar, försurning, övergödning, erosion och sedimen-tering samt ökad brunfärgning av vattnet är alla negativa faktorer. Så även avsaknad av träd och buskridåer längs med vattendragen.

Musslorna förökas i symbios med lax och öring. Mussellarver -glochidier – sprutas ut av musslan och fastnar sen i gälarna på lax- och öringsyngel. Där växer de till sig, innan de släpper och fäster sig i bottnen. Musslor kan bli mycket gamla – 80 år eller ännu mer.

De fynd som gjorts har varit övervägande äldre musslor, vilket tyder på att det inte sker någon nämnvärd föryngring och det är alarmerande för musslornas fortlevnad.

Förekomst av musslor indikerar en bra vattenkvalitet.

Musslorna är fridlysta – det är alltså förbjudet att plocka eller flytta musslor eller att utföra grävningsarbete i vattendragen utan tillstånd från resp länsstyrelse!